Protokoll frå Styremøte i Herand Bygdelag 22. september kl 1800 i Skulen.

 

 

Sak 1.Loppemarked-lopper frå Skulen.

       Vedtak: Styret er ansvarleg for loppemarkedet. Skulefaglege personar vil på

                     førehand setja bort ting som skal vera med i skulemuseum/utstilling.

 Sak 2. Valg.

            Vedtak: Bjørg Samland blir ny i barnehagestyret.

                         Gerd Ingeborg Haugen blir ny representant i Kulturlandskapsgruppa.

                         Gerd I.Haugen og Dan Danielsen deler på sekretærarbeidet.

 Sak : 3 Disponering av midlar tildelt Herand Bygdelag.

           Vedtak: Midlar tildelt frå Hardangerrådet, Jondal Kommune, Hordaland 

                        Fylkeskommune  og kulturvernmidler skal disponerast av Herand Bygdelag.

                       Det betyr at økonomisk støtte i enkeltsaker/prosjekt skal føreleggjast styret

                       til godkjenning.For kvart tiltak så skal det verta ført prosjektregnskap slik at me  

                       ikke får problem ved krav om utbetaling/krav om midlane.

 Sak 4. Ny gjennomgang av utleigeprisar.

                        Me byrjar å krevja leige frå faste leigetakarar frå 01.05.08.

           

 

Dan Danielsen

sekretær